Nou Decret d'ITE Inspecció Tècnica d'Edificis i Llibre de l'Edifici

El Nou Decret d'ITE entra en vigor el 27 de maig

S'ha publicat al DOGC del 7 de maig el Decret 67/2015 per al foment del deure de conservació, manteniment i rehabilitació dels edificis d'habitatges, mitjançant les inpeccions tècniques i el llibre de l'edifici, que entra en vigor el 27 de maig de 2015, i que substitueix l'anterior Decret 187/2010 que normalitzava les ITE. Aquest nou Decret regula en un únic text legal: la Inspecció tècnica dels edificis d'habitatge, els terminis en qué s'ha de dur a terme i també el Llibre de l'edifici.

ENTRE D'ALTRE, S'INCORPOREN LES SEGÜENS NOVETATS:

Inspecció tècnica d'edificis d'habitatges:

- Habitatges unifamiliars. S'incorporen els habitatges unifamiliars, exepte aquells en qué la seva edificació estigui separada 1,5 m o més de la via pública, zones d'ús públic i de les finques adjacents.

- Qualificació de les deficiències. S'amplia la graduació de la qualificació de les deficiències que es deriven de la inspecció de l'edifici a 4 nivells, incorporant com a novetat la qualificació d'important (molt greu, greu, important i lleu).

- Informe d'inspecció tècnica de l'edifici, ITE. S'amplia el seu contingut i caldrà que s'acompanyi de:

Les recomanacions i terminis de les accions que cal dur a terme per a un correcte manteniment i conservació de l'edifici.

* Les recomanacions tècniques per a la millora de la sostenibilitat i ecoeficiència de l'edifici.

* L'avaluació de les condicions bàsiques i d'accesibilitat universal que identifiquin i recomanin les intervencions tècniques viables.

- Certificat d'Aptitud. El certificat d'aptitud que emet d'Administració tindrà diferents períodes de vigència, segons la qualificació de les lesions identificades en l'informe ITE (3 anys amb caràcter cautelar per a edificis amb lesions greus i molt greus i mesures cautelars executades, 6 anys amb caràcter provisional per a edificis amb lesions importants i 10 anys per a edificis sense lesions o lesions lleus).

- Verificació tècnica. La vigència dels certificats d'aptitud amb caràcter cautelar o caràcter provisional queda condicionada a la verificació tècnica, en els terminis que especifica el Decret, realitzada per un tècnic i on es faci constar que les lesions no han incrementat el seu nivell de gravetat o ja han estat reparades.

- Programa de Rehabilitació. Una vegada la propietat de l'edifici disposa d'un certificat d'aptitud en el qual s'indiqui l'existència d'algun tipus de deficiències, la propietat haurà d'aprovar un Programa de rehabilitació acompanyat d'un fons de reserva que garanteixi la reparació de les deficiències, podent-se dur a terme per fases.

Llibre de l'edifici dels edificis d'habitatges:

- Edificis de nova construcció o resultants d'una gran rehabilitació. S'amplia el seu contingut amb la incorporació del Manual de l'habitatge, per tal que la propietat dels habitatges pugui disposar d'informació detallada del mateix.

- Edificis existents. S'estableix l'obligatorietat per part de la propietat de formalitzar el Llibre de l'edifici a partir de la data de recepció de l'informe ITE i amb el contingut mínim que s'especifica en el Decret.

links:

https://www.gremi-obres.org

https://www.arquitectes.cat/ca/nou-decret-ite

 

 

Gremi de Constructors i Promotors de la comarca de l’Anoia
Gremi de Constructors i Promotors de la comarca de l'Anoia
UEA, Ctra de Manresa, 131, 08700 - Igualada, (Barcelona)
Tel +34 93 805 2292 - Contactar

e-mail: gcpa@uea.cat

 
Avís legal  ·  Contactar  ·  Mapa web